NÉPTÁNCOSOK KELLÉKBOLTJA TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

  1. Bevezetés

A törzsvásárlói programmal a Saramis Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: Saramis Bt.) által működtetett Néptáncosok kellékboltja törzsvásárlói részére biztosítunk különleges előnyöket. Jelen Általános Feltételek szabályozzák a törzsvásárlói program részletes szabályait, a törzsvásárlói kártya használatát, valamint a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

  1. A jelentkezés feltételei

A program részese lehet bármely természetes személy, aki egy összegben minimum bruttó 8000 Ft értékben vásárol a Néptáncosok kellékboltja üzletében és elfogadja a Törzsvásárlói Program Általános Feltételeit. A részvételnek nem feltétele a magyar állampolgárság, illetve a magyarországi lakcím. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban. A programban való részvétel ingyenes.

A vásárlók a programba való felvételüket a Kártyaigénylő lap kitöltésével, aláírásával és  a Néptáncosok kellékboltja üzletébe való eljuttatásával kérhetik. A Kártyaigénylő lap kitöltése és aláírása egyúttal a kártya szabályzat és feltételrendszer elfogadását jelenti. A Saramis Bt. jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben:

- a kártyaigénylő az igénylőlapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy

- az igénylőlapot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén az igénylőlapot a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá.

A törzsvásárlói kártya tartalmazza a törzsvásárlói azonosító kódot, a törzsvásárló nevét. A Saramis Bt. nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése miatti károkért.

A törzsvásárlói kártya igénylésekor megadott adatokban bekövetkező változásról a vásárló köteles a Saramis Bt.-t írásban értesíteni az info@neptanckellek.hu e-mail címen vagy a Saramis Bt. 1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 54. postai címen.

A törzsvásárlói kártyák nem átruházhatók, vásárlásra csak a törzsvásárlói kártya igénylőlapon feltüntetett magánszemély jogosult. A jogosultság ellenőrzése céljából kibocsátó kérheti a kártyát felhasználni kívánó ügyfelet valamilyen személye igazolása céljára alkalmas igazolvány bemutatására. Amennyiben ennek teljesítését az ügyfél megtagadja, akkor a törzsvásárlói kártya által biztosított kedvezmények nem illetik meg.

A törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos feltételrendszert a Saramis Bt., mint kibocsátó bármikor módosíthatja, a kibocsátott kártyák érvényességét korlátozhatja, a kártyákkal igénybe vehető kedvezményeket változtathatja, illetve jogában áll a teljes rendszer egyoldalú megszüntetése is. A változásokat a kibocsátó, internetes honlapján megjeleníti, de további tájékoztatási kötelezettsége nincs.

A törzsvásárlónak jogában áll a törzsvásárlói programban való részvételét bármikor személyesen vagy postai úton, a Saramis Bt. székhelyén megszüntetni.

  1. A törzsvásárlói program működése

A törzsvásárlói programban való részvétel során a vásárló minden 2000 Ft feletti vásárlás esetén, 2000 Ft-onként egy a Néptáncosok kellékboltja logóját ábrázoló pecsétet kap a törzsvásárlói kártya hátoldalán erre a célra kialakított felületre. Egy vásárlás során maximum 10 pecsét adható. Amennyiben a törzsvásárló kártyáján összegyűlik 10 pecsét, jogosulttá válik a kedvezmények igénybevételére. A törzsvásárlói kártyának nincs lejárati ideje, de a kedvezményre jogosító feltételt a kártya kiállításától számított 1 éven belül kell teljesíteni. Amennyiben ezen időszak alatt nem gyűlik össze 10 pecsét a törzsvásárló kártyáján, az addig gyűjtött pecsétek érvénytelenné válnak és újra kell kezdeni a gyűjtést.

A vásárlás során a pénztárnál fizetés előtt be kell mutatni a törzsvásárlói kártyát. Amennyiben a vásárló ezt elmulasztja, a törzsvásárlói kártyára pecsét nem adható. A vásárláskor kapott bizonylat későbbi bemutatásával sem rögzíthető utólag a vásárlás.

A törzsvásárlói programban csak magánszemélyek vehetnek részt. Amennyiben a vásárlásról nem a magánszemély számára, hanem táncegyesület, alapítvány, művészeti iskola vagy ezeket fenntartó, illetve támogató szervezet (pl. önkormányzat) részére Áfás számla kerül kiállításra, a törzsvásárlói kártyára pecsét nem adható.

Termék visszavétele esetén a termék után a vásárláskor kapott pecsétek érvénytelenítésre kerülnek.

4. Kedvezmények

A törzsvásárlói kártyával aktuálisan igénybe vehető kedvezményekre vonatkozóan mindig az üzletben kihelyezett tájékoztatók illetve a www.neptanckellek.hu oldalon megjelentetett közleményben leírtak érvényesek. Bármilyen vitás helyzet, félreértés esetén az aktuálisan letölthető kedvezménylista a mérvadó.

5. Adatkezelés

A törzsvásárlói adatlap kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleértve személyes adatait is - a Saramis Bt. elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a törzsvásárlói rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Néptáncosok kellékboltja iránti vásárlói elkötelezettség növelése. Az adatokat a Saramis Bt. bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. A Saramis Bt. a kártyabirtokosokkal szemben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A személyes jellegű adatok feldolgozásához való hozzájárulás határozatlan időre, a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a törzsvásárlói program végéig érvényes. A törzsvásárlónak bármikor jogában áll személyes adatainak törlését kérni, ebben az esetben a törlés napjával a törzsvásárlói kártya érvényessége megszűnik, és a vásárlót további kedvezmények nem illetik meg. A részletekről tájékozódhat a www.neptanckellek.hu oldalon.

birds