Kedves Vásárlóink!

Decemberben is megéri a Kellékboltba látogatni! Az üzletben történő vásárlás után töltsd ki a nyereményszelvényt és legyél Te az egyik, az 5 szerencsés nyertes közül, akiknek a nyereménye 2 fő részére szóló belépőjegy a jövő évi felnőtt Néptáncantológiára. A nyereményjáték december 2-től 31-éig tart.


A Játék leírása

 1.1.A Saramis Bt. (1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 54., továbbiakban: Szervező), mint a Néptáncosok kellékboltja üzemeltetője 2016. december 2. – 2016. december 31. között a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi. Az a személy vehet részt a játékban, aki a fent megjelölt időszakban a Néptáncosok kellékboltjában személyesen vásárol és kitölti a játékszelvényt.

1.4.A játékban a 3. pont szerinti nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A játékban való részvétel a hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A részvétel feltételei

2.1.      A Játékban kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki telefonos elérhetőséggel vagy e-mail címmel rendelkezik, azt megadja a Szervező számára, és aki nem esik a 2.2 és 2.3. pontokban meghatározott kizáró okok alá. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

2.2.      A játékból ki vannak zárva a Saramis Bt. alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3.      A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akcióból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el.

2.4.      Olvashatatlan, értelmezhetetlen, hibás adatok esetén az adatok nem megadottnak tekintendők, ebben az esetben a játékos nem vehet részt a játékban.

Nyeremények

3.1.      A játékban a résztvevők között 5 db  páros belépőjegy kerül kisorsolásra a 2017. évben rendezendő felnőtt Néptáncantológiára.

3.3.      A nyeremény tartalmazza az adókat. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

Sorsolás

4.1.      Az 1.1. pont szerinti játék sorsolásának helyszíne: Néptáncosok kellékboltja 1137 Budapest, Katona József u. 21. A sorsolás időpontja: 2017. január 9. 14:00. A sorsolás 2 tagú bizottság előtt kézi húzással történik. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni különösen az alábbi adatokat: Játék neve, sorsolás helye és ideje, bizottság tagjainak neve és azonosító adatai, a sorsolás menete, a nyertesek és pótnyertesek személye és nyertes játékosok adatai, a sorsolás menetével kapcsolatos bármilyen lényeges történés leírása. A jegyzőkönyvet a 2 bizottsági tag látja el aláírásával.

4.2.      Az 5 nyertes játékos kisorsolását követően, azzal azonos módon 5 pótnyertes kerül kihúzásra, akikre a nyertesekkel szembeni követelmények változatlanul élnek. A pótnyertesek a nyereményre akkor válnak jogosulttá, ha a nyeremény nyerteseinek adatai a fenti 2.4. pont szerint hiányos, olvashatatlan vagy hibás, a sorsolástól számított 10 munkanapon belül a szelvényen megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhetőek vagy a megadott telefonszám hibás, nem működik, vagy a nyertesek az üzenetet nem veszik át, adataiknak törlését a 6.2 pont szerint a nyeremény átadása előtt kérik, illetve a nyertesek bármely – jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt – egyéb feltételnek nem felelnek meg. Ha az 5 pótnyertes sem felel meg a feltételeknek ezen okok egyike miatt, akkor a nyeremény tekintetében a játék meghiúsultnak tekintendő.

A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása

5.1.      A Szervező a nyerteseket telefonon, illetve e-mailben értesíti a sorsolástól számított 10 munkanapon belül. Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az adott nyereményre. A nyertesek nevét a sorsolást követően legkésőbb 14 munkanap múlva közzétesszük a www.neptanckellek.hu internetes oldalon.

5.2.      A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül biztosítja. A nyertes játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

5.3.      A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

Adatvédelem

6.1.      A Játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat Saramis Bt. (továbbiakban: Szervező) a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, illetve azt követően saját üzleti céljaira - a Nyertesek adatait pedig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában - rögzítse, kezelje.

A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és településüknek megnevezése a www.neptanckellek.hu weboldalon nyilvánosságra kerüljön.

6.2.      A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@neptanckellek.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

birds